Algemene pagina voor ouders


Binnenkomst


Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar binnen gaan / gebracht worden. De kinderen vanaf groep 3 mogen vanaf 8.30 uur (wanneer de bel gaat) zelfstandig naar binnen gaan.


Nieuwsbrief/weekkaart


De nieuwsbrief  en weekkaart zal ook dit jaar via de mail gaan. Mocht u de nieuwsbrief en weekkaart niet ontvangen hebben, geeft u dat dan even aan ons door. Het is ook belangrijk wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven, zoals e-mail en mobiele nummers.

 

Afwezig


Wanneer een kind ziek is, kunt u dat doorgeven op school. Dit kan telefonisch of via de mail.
Een bezoek aan tandarts / huisarts etc. kan via een briefje of mail aan de leerkracht, hoewel we het fijn vinden wanneer u deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd plant.
Andere redenen voor afwezigheid gaan in overleg met de directeur.
 

Eten en drinken


Iedere morgen geven we de kinderen de gelegenheid om iets te eten en te drinken.
We stellen het zeer op prijs wanneer u dit meegeeft in een afsluitbare beker en bakje (we denken samen ook aan het milieu) voorzien van de naam.
Verder verzoeken wij u, in het kader van “Den Velde”gezond, om de kinderen gezonde dingen mee te geven.
Ook voor traktaties geven wij de voorkeur aan een gezonde snack, voor ideeën: www.voedingscentrum.nl.


Gevonden voorwerpen


Het komt nogal eens voor dat kinderen iets in school laten liggen, dit varieert van bakjes en bekers tot jassen en skeelers. We leggen deze voorwerpen in de kratten naast de garderobe.


Studiedagen


Het hele team volgt dit schooljaar een aantal studiedagen. Daarin zullen we ons richten op het werken met hoogbegaafde kinderen, coöperatief leren en volgen we een herhalingsdag van de kanjertraining.
 


Toetsen groepen 1 en 2


In de groepen 1 worden de kinderen gevolgd qua ontwikkeling op het gebied van voorbereidend rekenen en voorbereidend lezen. Ten aanzien van het voorbereidend rekenen maken de kinderen zowel in groep 1 als in groep 2 twee keer een toets van het CITO leerlingvolgsysteem, namelijk ‘Rekenen voor kleuters’.
Ten aanzien van het voorbereidend lezen nemen wij toetsen af over rijmen, woordenschat, auditieve analyse en synthese en benoemsnelheid. Tevens registeren we welke letters/ klanken de kinderen in groep 1 en 2 al hebben onthouden. In de gesprekken die volgen na de gemaakte toetsen zullen de leerkrachten u over de verschillende onderdelen meer uitleg geven.


Toetsen groepen 3 tot en met 8

 

De kinderen worden 2x per jaar gevolgd met de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Het gaat hierbij om rekenen, taal / spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Ook wordt het leestempo getoetst d.m.v. 3 minutentoetsen en AVI’s. In groep 7 volgt de CITO Entreetoets voor groep 7, deze geeft alvast een indicatie naast alle andere gegevens voor het voortgezet onderwijs. Dan is er in groep 8 nog de CITO eindtoets.
Voor alle CITO toetsen geldt dat er een CITOtrainer gemaakt kan worden. Deze traint geen opdrachten die in de toetsen staan, maar de manier van toetsen. Deze kunt u thuis met uw kind maken op www.leestrainer.nl.

Ook de methodes sluiten ieder blok / kern af met een toets.
Het verschil tussen de methode gebonden toetsen en de CITO toetsen is het feit dat bij de CITO toetsen ook de eigen vaardigheden worden getoetst terwijl bij de methodegebonden toetsen juist datgene wordt getoetst wat in school wordt aangeboden. De resultaten van de toetsen gaan in de vorm van een rapport / toetsgegevens in februari en juli mee naar huis.
 


Oudercontacten


We willen als leerkrachten graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van uw kind, dit kan op uw verzoek of op dat van ons. Er staan op de kalender alvast een aantal data genoemd. We starten in september met omgekeerde tien-minuten-gesprekken, tijdens deze avond is het vooral de bedoeling dat u vertelt wat u belangrijk vindt dat wij weten van uw kind.

In november zijn de volgende geplande gesprekken, hierbij krijgt u een mondeling verslag van hoe het met uw kind gaat in de klas. Hierbij zal worden gesproken over de resultaten, maar ook het sociaal-emotionele aspect komt dan aan de orde. In groep 8 zal hier ook een voorlopig advies gegeven worden, de kinderen van groep 8 mogen hierbij aanwezig zijn.

In februari staan er nog een keer gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 gepland.
Wanneer alle gegevens binnen zijn, zullen in maart voor de ouders van de groepen 8 gesprekken gepland gaan worden. Tijdens deze gesprekken zullen de definitieve adviezen gegeven worden.

De meeste data staan op de kalender, wanneer u één van beide dagen niet kan zou u dat dan zo vroeg mogelijk aan willen geven bij de leerkracht? 


Huiswerk


Voor sommige onderdelen van de lesstof is veel oefening nodig – bv. de tafels, maar ook het lezen – hierbij rekenen we er op dat u als ouders uw kind hierbij ondersteunt.
We hebben geconstateerd dat juist de kinderen die het al pittig vinden in school, veel extra werk mee naar huis krijgen. Maar ook kinderen die het gemakkelijker hebben, moeten leren omgaan met het extra werk thuis. Dit kan op allerlei gebied zijn.
Kinderen zullen dus regelmatig iets mee krijgen naar huis om te maken of te oefenen.
Hoewel het de bedoeling is dat dit serieus gedaan wordt, is het niet de bedoeling dat kinderen hier eindeloos mee aan het werk zijn.


Workshops


Op de donderdag kunnen de leerlingen  van 14.00 – 15.00 uur een workshop volgen. Dit kan variëren van een workshop koken, fotografie, sport tot tekenen. De kinderen mogen zelf hun voorkeur opgeven. Gedurende 4 weken wordt een workshop gevolgd. Na 4 weken wordt gewisseld en/of een nieuwe workshop toegevoegd.


Verlof


Voor speciale gelegenheden zijn er verlofdagen aan te vragen. Schroom niet verlof te vragen, in overleg kan er veel. Vraag het alstublieft wel tijdig aan.


Godsdienst / Humanistisch VormingsOnderwijs / Algemeen


Vanaf groep 3 kunnen de ouders (in overleg met de kinderen) kiezen voor godsdienst, Humanistisch VormingsOnderwijs of algemeen. Op de donderdag worden er dan godsdienstlessen gegeven door een godsdienstleerkracht, Humanistisch VormingsOnderwijs leerkracht of de kinderen volgen algemeen bij de leerkracht.

 

Schoolrooster


maandag    08:30-12:00 uur -  pauze -  13:00-15:00 uur
dinsdag       08:30-12:00 uur -  pauze -  13:00-15:00 uur 
woensdag  08:15 - 12:15 uur
donderdag 08:30-12:00 uur  - pauze  - 13:00-15:00 uur
vrijdag         08:30-12:00 uur  - pauze  - 13:00-15:00 uur (groep 5 t/m 8)
                      08:30-12:00 uur    (groep 1 t/m 4)
 


Overblijfrooster


Op onze school werken we met een vrijwillig overblijfrooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen 12:00-13:00 uur tussen de middag gezamenlijk eten en kunnen spelen.

 

Gym


Op woensdagochtend gaan de groepen 3 t/m 8 naar de sporthal in Gramsbergen.