Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk ingesteld overlegorgaan. Onze MR bestaat uit vier leden: twee ouders van leerlingen en twee personeelsleden. 

Medezeggenschap houdt in dat ouders en personeel in een vroeg stadium kunnen meedenken en meepraten over het beleid van het bevoegd gezag en van de school.

Enkele voorbeelden van zaken waar de MR nauw bij betrokken is of was:

De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar. De data staan vermeld op de jaarkalender. Deze vergaderingen zijn openbaar.


Samenstelling MR
Ben Hilbink
Harmke Timmer
Wilna Ciebrant
Renee Beukers